Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
About Varied / Hobbyist Member OptiFemale/United States Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 367 Deviations 23,548 Comments 18,588 Pageviews

Newest Deviations

Check this awesome stuff out~ uwu

deviantID

TheQueenOfDespair
Opti
Artist | Hobbyist | Varied
United States

Come forth and take a bow; kneel before your Queen
LiveTyping.com


Gifts - Friends Only by SweetDuke Requests - Ask Me by SweetDuke Trades - Open by SweetDuke Point Commissions - On Hold by SweetDuke ACEOs - Ask Me by SweetDuke

~ Lady Stuff ~

What Is Your Level Of Sanity?
What Is Your Level Of Sanity?
Hosted By theOtaku.com: Anime
Why Are YOU Evil?
Why Are YOU Evil?
Hosted By theOtaku.com: Anime


MY FAVORITE PERSON
~*~*~ :iconeeveewolf:~*~*~

MY HOMIES

:iconinsanerst: :iconhawksfeathers97: :iconanonymoushamburger: :iconarthurartfarts: :iconlynnae-madison: :iconatlasartifex: :iconwarrior-of-time: :iconask-the-turbotwins: :iconask-turbo: :iconnebular-dragon: :iconmurderthewolfwrote: :icontheoboezone:
:  . y o u ÅRΣ so  b̻̼̱̱̫̜̙ͪ̈ͫ̎ ̛͖̜̦̖͓̞̄e͇̳̒̃ͫ̊ ̍҉̤̯̮̭̣̤â̡̪̥̻̝͇ ̤͕̫̱͚͈͙ͪ̎ͯ͞ŭ͛̀ͥ̔̀̚ ͕̜͎͉̲̩͓ẗ̺̤̯̘̟̰̖͛͡ ̺͙̞͇̘̘̪̔i̷͈̯̺̮͖͙̼̒̒ͣͧ́ͣ ̭̓ͬͬ͑͌̏͞f̬͉̥̪̝̺̜ͬ͋̅ͪ̄u҉̘͙̟l̤̣ͣ͛̏͊̈́̎̊  to  u § . :

    . we wÅnt tθ l͖̠͊͐̒ͦ̎̌ ͒͂͏͚̞̥̩o̲̳̝͈ͪͣͤ͊ͥ̓͡ ͂c̺̪̏͡ ̘̯̗͐̋͊̽́ͅk͓̭̘͎̂̅̾͛̑̑͢ ̓͆ͫͭ    you   i. n. θuR h o u s e .


so b e a u t i ful
 . we want to k e e p you ŧ our P̺͈̣̑̚̚ ̥̠̐̌͐̔̀ė̹̞̝̖̺̹͛̒̑̄̏͑ ̖͎̼̘̜͋̾͗͑ͦ̉t̗̫̑͆̇̓ͧ̔̾͞ ͓͋̌ͪ̓ͭͯͦ͢    .

so b e a u t i ful
    . w Σ  want to e͙̞̠̟̥͕̳͌͌ͬͩ͂͐̚͢ ̮͇͍̭͋ͨ͆a͚̤͊ ̍ͧ̒̋̓͌̋҉̲̬̞̹̠t̩͙ͭ̓̽͒̈́̚̚ͅ ̼̠͙̼̺͙̀̓̿̇̌̆͆ͅ you with o u r s p o o n s


we want to M̷̛̤̠̩̿͗̽͑̌̽̔͋͟ ̵̢̥̭͌͆ͪ͗͗̅͝A̡ͥ̀̊͂͏̟̦̤ ̜̳͎̪͇̆̋̑ͅK̶̖͎̓͐ͮͬ̇ͧ͘ ̸͚̮͓̄̓̈́͑̉̒͐̀̚͞ͅE̞̥̫̟͎͓ͯ͑̿̈̽̚ you  S i n g A l o n g
  • Mood: Mortified
  • Listening to: the voices in my head
  • Eating: your heart
  • Drinking: a glass of blood

Donate

TheQueenOfDespair has started a donation pool!
0 / 600
Donate to your Queen so she can buy more parts to build weapons and cause despair.

:iconemotileftopen::iconemotipcommishopen::iconemotigiftsfo::iconemotikiribansclosed::iconemotitradesopen::iconemotirightopen:

Any donations help, and all are appreciated!
Thanks you to everyone who donates! All point commishes can be paid here, if you have any questions, feel free to note me.~

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconalou412:
Alou412 Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist General Artist
thanks for the fave! it means a lot to me :iconawwwplz:
Reply
(1 Reply)
:iconluvscissors:
LuvScissors Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
; // 0 // ; thank you for the fave <33
Reply
(1 Reply)
:iconthefanofmanyanything:
TheFanOfManyAnything Featured By Owner Aug 8, 2014  Student Artist
:icontailswatchplz:
Reply
(1 Reply)
:icontails-lover-2000:
tails-lover-2000 Featured By Owner Aug 8, 2014  New member  Traditional Artist
Thanks for the watch. :3
Reply
(1 Reply)
:icontheoboezone:
TheOboeZone Featured By Owner Aug 6, 2014  New member
OH YEAH I FORGOT TO RE-WATCH YOU
I MOVED HERE FROM :iconxxdarkreshiramxx: IF YOU REMEMBER ME
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: